top of page
Obchodní podmínky
Úvodní ustanovení

Obsahem těchto smluvních provozních podmínek a pravidel je podrobný popis služeb poskytovaných provozovatelem Proficlass, KOKOLOKO s.r.o., IČO: 10772316, a jednatelem společnosti: Ing. Alexej Kolva, IČO: 07483872  s obchodním názvem Proficlass - kdo umí, ten učí (dále jen provozovatel). Provozní podmínky a pravidla obsahují podrobnou specifikaci smluvního vztahu mezi provozovatelem a zákazníkem (dále jen zákazník, nebo student), který těchto služeb využívá. Pro účely těchto provozních podmínek a pravidel jsou všechny kurzy a semináře pořádané provozovatelem označeny jako kurzy.

Přihlášení na kurzy

Podmínkou přihlášení na kurz je způsobilost k právním úkonům, řádná registrace na tomto webu a zaplacení účastnického poplatku. Zákazník má rezervovanou účast na kurzu, pokud se přihlásí na tyto stránky a odklikne přihlašovací link na vybraný kurz. Toto přihlášení je mu pak automaticky potvrzeno emailem, který zároveň obsahuje platební instrukce. Zákazník má závazně rezervovanou účast na kurzu v okamžiku, kdy dojde k připsání jeho platby kurzovného na účet provozovatele č.ú.: 200256895/0300 (Československá obchodní banka, a. s.) Tato skutečnost je mu potvrzena emailem do 48 hodin po připsání platby na účet provozovatele. Zákazník je povinen provést platbu do 5 pracovních dnů od okamžiku přihlášení. Pokud zákazník v této lhůtě nezaplatí, přihlášení na kurz může být zrušeno a provozovatel již zákazníkovi nemůže zaručit rezervaci místa na kurzu. Uhrazením kurzovného vzniká smlouva mezi provozovatelem Ing. Alexeje Kolvou a registrovaným zákazníkem. Předmětem této smlouvy je právo zákazníka absolvovat vybraný kurz v termínu potvrzeném provozovatelem a dále obdržet všechny služby s tím související v rozsahu specifikovaném těmito provozními podmínkami a pravidly. Dále se smluvní vztah mezi provozovatelem a zákazníky řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku (Zákon č.513/1991 sb., ve znění pozdějších předpisů). Organizátor taktéž nepřebírá jakoukoliv zodpovědnost za jednání kteréhokoliv zákazníka před zahájením kurzu, v jeho průběhu nebo po jeho skončení, a to v jakékoliv souvislosti s touto službou.

Platba kurzovného

Kurzovné je zákazník povinen uhradit nejpozději do 5 kalendářních dnů od okamžiku obdržení rezervačního emailu, který je automaticky vygenerován na konci přihlášení na vybraný kurz. Nebo je rezervační email případně zaslán později po registraci v případě, že se vyskytl technický problém s provozem webových stránek. 
Platbu kurzovného je možno provést dvěma způsoby:
1. Platbou na účet organizátora číslo: 200256895/0300 (Československá obchodní banka, a. s.) a při platbě uvést variabilní symbol uvedený v emailu "Platební údaje a potvrzení rezervace místa na kurzu".
2. Platbou v hotovosti po domluvě s provozovatelem.
Na vyžádání je každému zákazníkovi vystavena a zaslána faktura. Firemním zákazníkům a OSVČ je faktura zaslána v elektronické podobě. Splatnost faktury je pak 14 dnů od vystavení faktury.

Storno podmínky

Zákazník má právo svoji účast na kurzu kdykoliv zrušit. Zrušení účasti lze provést pouze formou emailu, a to zasláním na adresu provozovatele info@proficlass.cz, nebo info@kokoproduction.cz.
1. Zákazník má právo na vrácení kurzovného ve 100% výši, pokud svou účast zruší nejpozději 15 pracovních dnů před prvním dnem konání kurzu. 
2. Zákazník má právo na vrácení kurzovného v 70% výši, pokud svou účast zruší 10 - 14 pracovních dnů před prvním dnem konání kurzu. 
3. Zákazník má právo na vrácení kurzovného v 50% výši, pokud svou účast zruší 5 – 9 pracovních dnů před prvním dnem konání kurzu. 
Po této době lze účast na kurzu zrušit, avšak bez možnosti vrácení kurzovného. Účast náhradníka, který bude souhlasit s těmito provozními podmínkami a pravidly, je možná. Vrácení školného provede provozovatel zasláním příslušné části školného na účet zákazníka v nejbližší možné době a způsobem, na kterém se společně dohodnou. Ve výjimečných doložitelných případech bude přihlášenému zákazníkovi nabídnuta účast na jiném vhodném kurzu. V případě, že se zákazník nemůže dostavit může rovněž ve zvoleném termínu poslat náhradníka, tuto informaci je povinen sdělit provozovateli nejpozději 48h před začátkem kurzu.  Konkrétní případy budou provozovatelem řešeny se snahou o dohodu. Těmito pravidly provozovatel chrání právo platících zákazníků na účast na kurzu, protože jeho konání je vždy podmíněno minimálním počtem studentů uvedeným na stránce kurzu.

Zmeškané hodiny

Domluva o náhradní hodině je na individuální domluvě s lektorem. Lektor není povinen  hodinu zmeškanou účastníkem nahrazovat.

Právo provozovatele zrušit kurz

V případě, že se provozovateli nikoliv jeho vinou nepodaří uskutečnit plánovaný kurz, zejména z důvodu nedodržení smluvních podmínek ze strany pronajímatele prostor, vyhrazuje si provozovatel právo tento kurz zrušit. Provozovatel si taktéž vyhrazuje právo zrušit kurz v případě, že se nepodaří naplnit jeho kapacitu. V těchto případech mají platící zákazníci právo na vrácení rezervačního poplatku v plné výši. Taktéž mají právo na přednostní rezervaci místa na následujícím kurzu, který je pro ně vhodný.

Individuální výuka

Individuální výuka probíhá na základě dohody mezi klientem a lektorkou/lektorem. Výuka probíhá na předem dohodnutém, vhodném místě, nebo po dohodě na pracovišti klienta. Pak se k ceně za výuku připočítává cestovné lektorky/lektora. Obsah a ceny individuální výuky jsou popsány na stránce Individuální kurzy na tomto webu.

Nové kurzy - newsletter

Návštěvníci webu skolaretoriky.cz mohou této služby využít bez předchozí registrace. Provozní podmínky a pravidla umožňují objednat zasílání newsletteru výhradně pro vlastní potřebu, a to pouze na emailovou adresu objednávajícího. Doručování newsletteru lze kdykoliv odhlásit emailem zaslaným na adresu info@proficlass.cz. Po doručení tohoto emailu bude adresát vyřazen ze zasílacího seznamu.

 

Certifikát

U kurzů, po jejichž absolvování je udělován certifikát, má právo na jeho získání každý student. Certifikáty jsou studentům vystaveny na poslední hodině kurzu.

Ochrana osobních údajů

S osobními údaji všech zaregistrovaných uživatelů je nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (Zákon č.101/2000 sb., ve znění pozdějších předpisů). 

Zákazník podáním přihlášky prohlašuje, že v souladu se zákonem č.101/2000 sb. o ochranně osobních údajů souhlasí se zpracováním veškerých osobních údajů uvedených v registraci, a to pro účely smluvního vztahu a marketingové účely provozovatele. Tento souhlas uděluje na dobu trvání smluvního vztahu a na dobu následujících pěti let.

bottom of page